Knorr Prandel

Privacyverklaring

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Omdat het voor ons belangrijk is om uw persoonsgegevens en uw privésfeer te beschermen, wij willen graag dat u zich veilig voelt op onze website. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de inhoud van deze privacyverklaring, de voor ons geldende nationale privacywetgeving en de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’).

Hieronder geven wij u een overzicht van welke gegevens worden geregistreerd en gebruik tijdens uw bezoek aan onze website.


1.    Naam en adres van de verantwoordelijke organisatie

Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Wollhausstraße 60-62, 74072 Heilbronn, Duitsland (‘wij’) is als exploitant van de websites www.brunnen.com, www.brunnen.de, www.heyda.de, www.knorrprandell.com, www.schneidergruppe.com, www.almanacksforlaget.se (‘website’) de verantwoordelijke organisatie in de zin van de AVG en overige nationale privacywetgeving.


2.    Functionaris voor gegevensbescherming

Met betrekking tot gegevensbescherming kunt u elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, de heer Raphael Künzig, via datenschutz@brunnen.de of +49 (0) 7131/886-364.


3.    Persoonsgegevens

Persoonsgegevens is alle informatie op basis waarvan een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden; een natuurlijke persoon wordt beschouwd als identificeerbaar als deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een naam, nummer, locatiegegevens, online kenmerk of aan de hand van een of meerdere specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of maatschappelijke identiteit van deze natuurlijke persoon.
Ook gegevens over uw gebruik van onze website zijn persoonsgegevens. In verband hiermee worden doorgaans logfiles of cookies gebruikt. Hieronder leest u meer informatie over logfiles en cookies.


4.    Doel en type van de betrokken persoonsgegevens

De omvang en wijze van verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens is afhankelijk van het feit of u onze website uitsluitend bezoekt voor het inwinnen van algemeen beschikbare informatie, of gebruik maakt van overige diensten.

a)    Informatief bezoek

Als u onze website puur informatief gebruikt is het doorgaans niet nodig om persoonsgegevens te verstrekken.
In dat geval registreren wij bij het oproepen van onze websites uitsluitend de gegevens die uw internetbrowser eventueel automatisch aan ons doorgeeft, zoals:

•    referrer (eerder bezochte website)

•    aangevraagde website of aangevraagd bestand

•    browsertype en browserversie

•    gebruikt besturingssysteem

•    gebruikt type apparaat

•    tijdstip van toegang

•    IP-adres in geanonimiseerde vorm (wordt uitsluitend gebruikt voor het bepalen van de plaats van toegang)

Het IP-adres van uw computer wordt daarbij opgeslagen in zogeheten logfiles, uitsluitend zo lang u de website gebruikt, en aansluitend direct gewist en door een code geanonimiseerd. De overige gegevens slaan wij gedurende een beperkte periode op.  Wij gebruiken deze gegevens om onze website te beheren, met name om fouten in de website op te sporen en deze te verhelpen, om de benutting van de website te bepalen en om aanpassingen of verbeteringen door te voeren.

b)    Bezoek met gebruik van overige prestaties

Als u via onze website gebruik maakt van overige diensten van onze onderneming, is het eventueel noodzakelijk dat u hiervoor persoonsgegevens verstrekt. De verwerking van uw gegevens heeft daarbij uitsluitend als doel de door u gewenste prestatie te leveren.


5.    Contact

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid contact met ons op te nemen via een contactformulier of per e-mail. De persoonsgegevens die u voor een contactverzoek verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw verzoek en direct gewist van de webserver. Wij wijzen erop dat de berichten mogelijk worden bewaard in het kader van een wettelijk geldende bewaarplicht. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, met inachtneming van het volgende.


6.    Cookies en webanalysetools

a)    Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om voorkeuren van bezoekers te volgen en onze websites optimaal te kunnen vormgeven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer als u onze website bezoekt. Als u wilt kunt u de cookies op elk moment weer wissen. Dit kan er echter wel toe leiden dat specifieke functies voor u niet meer beschikbaar zijn. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser om cookies te wissen.

b)    Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (‘Google’). Google Analytics gebruik ‘cookies’: tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om het gebruik van de website te analyseren. De door de cookie verzamelde informatie over hoe u deze website gebruikt wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in Amerika en daar ingekort.
In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten te verzamelen en om verdere services die gerelateerd zijn het website- en internetgebruik te verrichten voor ons.  Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres zal niet aan verdere gegevens van Google worden gekoppeld. Door middel van bepaalde browserinstellingen kunt u het opslaan van cookies voorkomen; wij informeren u wel, dat u in dit geval misschien niet alle functies van deze website in zijn geheel kan gebruiken.  Verder kunt u de registratie van door cookies gegenereerde en aan uw gebruik van deze website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google net als de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser-plugin te downloaden en te installeren die verkrijgbaar is via deze link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).
Naast de browser-plugin kunt u registratie door Google Universal Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken
Registratie van gegevens door Google Analytics voor deze website uitschakelen.

Er wordt een opt-out cookie geplaatst dat registratie van uw gegevens bij elk toekomstig bezoek aan deze website voorkomt. Meer informatie hierover vindt u op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl&hl=nl en op https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).
Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code »gat._anonymizeIp();« om geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) te waarborgen.

c)    Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de Google Maps kaartenservice via een API, die wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het privacybeleid van Google is te vinden op policies.google.com/privacy.


d)    Youtube

Deze website maakt gebruik van plugins van YouTube, deze worden beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). U kunt het privacybeleid van Google vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

7.    Aanwezigheid in sociale netwerken

Wij zijn aanwezig op sociale netwerken (Facebook, Instagram, XING) om klanten, prospecten en gebruikers te informeren over onze producten en diensten. Uw gegevens kunnen buiten de Europese Unie worden verwerkt, wat het moeilijker kan maken om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming af te dwingen. VS-leveranciers die zijn gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield hebben zich ertoe verbonden een niveau van gegevensbescherming te handhaven dat vergelijkbaar is met dat van de EU.
De respectievelijke aanbieders van het sociale netwerk verwerken de gegevens van hun gebruikers voor reclamedoeleinden of marktonderzoek. Op basis van de verkregen gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt om advertenties te plaatsen die overeenkomen met de vermeende interesses van de gebruiker. Ook hier worden cookies gebruikt, die uw gebruiksgedrag registreren en kunnen evalueren.
De verwerking van persoonlijke gegevens door ons vindt plaats op basis van onze legitieme interesse in effectieve informatie van de gebruiker en communicatie met gebruikers.
Om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming uit te oefenen, kunt u contact met ons of de desbetreffende aanbieder opnemen. Als u contact met ons opneemt, zullen wij uw verzoek doorsturen naar de betreffende aanbieder, aangezien alleen deze toegang heeft tot de gegevens om informatie te verstrekken of maatregelen te nemen.

Wij zijn aanwezig in de volgende sociale netwerken:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) op basis van een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst voor persoonsgegevens. Het privacybeleid van Facebook is te vinden op https://nl-be.facebook.com/about/privacy/nl specifieke informatie over pagina’s op https://nl-be.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Facebook is gecertificeerd onder het EU-U.S. Privacy Shield. Meer informatie is te vinden op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000GnywAAC&status=Actief. Als Facebook-gebruiker heeft u ook de mogelijkheid om een zogenaamde "opt-out" in te stellen: https://www.facebook.com/settings?tab=advertenties.

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA). Het privacybeleid en de opt-out opties zijn te vinden op http://instagram.com/about/legal/privacy/.

XING (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland) U vindt het privacybeleid en de opt-out opties op https://privacy.xing.com/en.


8.    Geen doorgifte van uw persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij u daarvoor toestemming heeft verleend of wij op basis van wettelijke bepalingen en/of overheids- of rechterlijke regelgeving daartoe het recht hebben dan wel verplicht zijn. Dit kan met name het geval zijn bij informatieverstrekking met als doel strafvervolging, beveiliging of voor handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.
Binnen onze bedrijfsgroep worden uw gegevens doorgegeven aan bepaalde ondernemingen als uw verzoek dit vereist of als deze ondernemingen taken voor gegevensverwerking centraal waarnemen voor de bedrijven die deel uitmaken van de groep.


9.    Veiligheid van de gegevens

Alle gegevens die u ons verstrekt worden opgeslagen op servers binnen de Europese Unie. Wij beveiligen onze website en overige systemen met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, manipulatie of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.


10.    Uw rechten

U heeft het recht:

•    kosteloos in te zien welke opgeslagen persoonsgegevens wij van u verwerken (recht op inzage);

•    een bevestiging te vragen of wij u betreffende persoonsgegevens verwerken (recht op bevestiging);

•    van ons te vragen de u betreffende persoonsgegevens direct te wissen, voor zover de verwerking hiervan niet meer nodig is en ook aan de overige voorwaarden van de AVG voor het wissen is voldaan (recht op vergetelheid);

•    te vragen om directe rectificatie en aanvulling van u betreffende, onjuiste persoonsgegevens (recht op rectificatie en aanvulling);

•    te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (recht op beperking van de verwerking);

•    de u betreffende persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat (recht op dataportabiliteit);

•    bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (recht van bezwaar);

•    niet onderworpen te worden aan een besluit uitsluitend op basis van automatisch verwerkte gegevens - inclusief profilering - die voor u juridische consequenties heeft of u anderszins aanzienlijk benadeelt (recht op een menselijke blik bij besluiten);

•    op elk moment uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de toekomst te herroepen;

•    een klacht in te dienen bij de voor gegevensbescherming verantwoordelijke toezichthoudende instantie, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in overtreding is met de AVG (recht van verzet).
Neem voor meer informatie over uw rechten contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.


11.    Wissen en blokkeren van persoonsgegevens nadat ze hun doel hebben gediend

Wij verwerken persoonsgegevens en slaan deze slechts zo lang op als nodig voor het realiseren van het beoogde doel, echter maximaal tot het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen. Wanneer het beoogde doel is bereikt en de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken, worden de persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen met betrekking tot privacywetgeving gewist of geblokkeerd.


12.    Informatie voor klanten, belangstellenden en leveranciers conform art. 13 / art. 14 AVG

Deze informatie vindt u op informatie conform art. 13 / art. 14  AVG over de verwerking van uw gegevens en uw rechten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU.